برگزاری اولین جلسه منتخبین نهمین دوره هیئت مدیره انجمن پرستاری ایران

برگزاری نهمین مجمع عمومی هیئت مدیره انجمن پرستاری ایران

لزوم مدیریت مشکلات و چالش های حوزه پرستاری

سایت آموزشی انجمن پرستاری ایران
اخبار انجمن

اخبار عمومی

اعضای هیئت مدیره

آقای مجید پاک نیت
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن پرستاری ایران
آقای دکتر اصغر فتائی
رئیس انجمن پرستاری ایران
آقای دکتر جاریانی
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن پرستاری ایران
آقای محسن رحمانی
بازرس انجمن پرستاری ایران
آقای مهدی محرری
عضو اصلی هیئت مدیره
آقای وحید وزیر زاده نوبری
نایب رئیس انجمن پرستاری ایران
خانم فرحناز عسگری
عضو اصلی هیئت مدیره
آقای دکتر حسن ناوی پور
عضو هیئت مدیره انجمن پرستاری
Previous
Next

اخبار مناسبتی

آخرین مقالات پزوهشی